Hurtig
oversetter
Kundens behov – Vårt fokus
Kundens behov – Vårt fokus

alminnelige vilkår

Våre alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår

1. Kunden

Kunden er enhver fysisk eller juridisk person som ber Hurtigoversetter om å utføre enhver form for oversettelses- eller tolkoppdrag.

2. Pristilbud og avtaleinngåelse

2.1 Såfremt oversettelsesbyrået Hurtigoversetter ikke har hatt mulighet til å vurdere beskaffenheten av hele dokumentet som skal oversettes og/eller redigeres, skal ethvert tilbud avgitt i forbindelse dermed, herunder honorar og/eller leveringsdato, betraktes som uforpliktende, og tilbudet kan til enhver tid trekkes tilbake eller endres.

2.2 Det er inngått en avtale når kunden muntlig eller skriftlig godkjenner et tilbud gitt av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter, eller når oversettelsesbyrået Hurtigoversetter sender en skriftlig bekreftelse på et oppdrag tildelt av kunden. Skriftlig godkjennelse eller bekreftelse skal omfatte godkjennelse eller bekreftelse sendt via faks og/eller e-post.

2.3 I utgangspunktet bekreftes en oppgave skriftlig av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter. Manglende mottatt bekreftelse betyr imidlertid ikke at det ikke er inngått en avtale.

2.4 Såfremt den person som tildeler oppdraget ikke ettertrykkelig gjør oppmerksom på at denne handler på vegne av, eller i kraft av, en tredje part på tidspunkt for inngåelse av avtalen, og såfremt denne ikke opplyser navn og adresse på en slik tredje part, betraktes den person som har bestilt oppdraget av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter som kunden.

2.5 Hvis oversettelsesbyrået Hurtigoversetter har rimelig begrunnet mistanke om at kunden ikke er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, er oversettelsesbyrået Hurtigoversetter berettiget til å be om særlig sikkerhetsstillelse for betaling.

3. Leveringstid og leveringsfrist

3.1 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter leverer til den avtalte tid, dog ikke i forbindelse med forhold som ligger utenfor Hurtigoversetters innflytelse. Såfremt det viser seg at oversettelsesbyrået Hurtigoversetter ikke er i stand til å overholde den avtalte leveringsfristen som følge av spesielle omstendigheter, er oversettelsesbyrået Hurtigoversetter forpliktet til øyeblikkelig å underrette kunden om dette.

3.2 Leveringen skal betraktes som utført idet øyeblikk oversettelsesbyrået Hurtigoversetter sender oversettelsen i retur til kunden per e-post, post, faks eller med kurér.

3.3 I forbindelse med oppdrag som utføres av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter forplikter kunden seg til å gjøre alt som er nødvendig innenfor rimelighetens grenser for å sikre at oversettelsesbyrået Hurtigoversetter er i stand til å levere innen avtalt tid.

4. Endringer i eller annullering av et oppdrag

4.1 Såfremt kunden foretar endringer av eller gjør tilføyelser til et oppdrag etter at det er inngått avtale, og såfremt disse endringer og/eller tilføyelser ikke er av begrenset omfang, hvilket utelukkende vurderes etter skjønn av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter, forbeholder oversettelsesbyrået Hurtigoversetter seg retten til enten å endre leveringstiden/leveringstidene og/eller honoraret i henhold til endringene eller å avvise endringene.

4.2 Enhver endring av de avtalte betingelser i forbindelse med et oppdrag som foretas etter inngåelse av avtalen, trer først i kraft når oversettelsesbyrået Hurtigoversetter skriftlig har godkjent og bekreftet slike endringer.

4.3 Såfremt kunden annullerer et oppdrag etter avtalens inngåelse, er kunden forpliktet til å betale hele det avtalte honoraret, med mindre oversettelsesbyrået Hurtigoversetter gir avslag i prisen. Størrelsesordenen på et slikt avslag baseres utelukkende på skjønn av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter og avhenger av det arbeid som allerede er utført. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter skal levere alt arbeid som allerede er utført til kunden.

5. Utførelse av oppdrag og fortrolighet

5.1 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter forplikter seg overfor sine kunder til å sikre at ethvert oversettelsesoppdrag utføres etter beste evne og kompetanse.

5.2 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter er berettiget til å benytte seg av tjenester fra tredjemann, dvs. en uavhengig, kvalifisert frilansoversetter for å få et oppdrag utført.

5.3 For å sikre det ønskede kvalitetsnivå på oversettelser som skal utføres av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter, er kunden forpliktet til å stille alle nødvendige opplysninger til rådighet vedrørende den enkelte tekst som skal oversettes, herunder enhver fagterminologi som ønskes anvendt.

5.4 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter forplikter seg til å behandle alle opplysninger gitt av kunden som strengt fortrolige. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter forplikter seg videre til å opplyse enhver uavhengig oversetter benyttet av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter i forbindelse med et oppdrag om dennes plikt til å sikre at all den informasjon som denne får kjennskap til, behandles fortrolig. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter kan ikke stilles til ansvar dersom tredjemann mot all forventning bryter sin taushetsplikt.

6. Honorarer, betaling og inkassoomkostninger

6.1 Honoraret skal fastsettes ut fra antall ord i den oversatte tekst (målteksten) ganget med den gjeldende standardtakst per ord, med mindre noe annet er avtalt mellom oversettelsesbyrået Hurtigoversetter og den aktuelle kunden.

6.2 Vi fakturerer i tillegg et prosjektadministrasjonsgebyr tilsvarende 2 % (2021:2.4%) av fakturabeløpet.

6.3 Ut over standardtaksten tar oversettelsesbyrået Hurtigoversetter også et tilleggsgebyr dersom teksten som skal oversettes krever ytterligere redigering, eller dersom innholdet er av usedvanlig karakter eller krever gjennomgang av en ekspert på området, eller dersom det er snakk om en hasteoversettelse. Ovenstående liste skal ikke betraktes som komplett.

6.4 De angitte takster er eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

6.5 Faktura forfaller til betaling innen fire uker fra fakturadato. Såfremt en faktura ikke betales til riktig tid, betraktes kunden fra dette øyeblikk å misligholde sine betalingsforpliktelser uten at det kreves ytterligere bevis for misligholdelse. Dersom kunden ikke overholder sine forpliktelser, er kunden forpliktet til å betale rente i henhold til gjeldende bestemmelser, samt alle andre omkostninger i forbindelse med gjeldsinndrivelse, herunder oversettelsesbyrået Hurtigoversetter sine administrasjonsomkostninger på € 50, samt administrasjonsomkostninger og/eller provisjon på vegne av et eventuelt inkassofirma engasjert på vegne av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter.

7. Klager og tvister

7.1 Kunden er forpliktet til å gi oversettelsesbyrået Hurtigoversetter skriftlig beskjed om enhver klage vedrørende en oversettelse, herunder begrunnelse hva angår innhold, samt en utførlig redegjørelse. En slik skriftlig meddelelse skal fremsettes hurtigst mulig, dog senest 10 arbeidsdager etter levering. Fremsettelse av en klage skal under ingen omstendigheter frita kunden for dens betalingsforpliktelser.

7.2 Såfremt kunden ikke har fremsatt en klage, etter at den i paragraf 7.1 angitte tidsfristen er utløpt, anses det leverte oppdrag som godkjent i sin helhet av kunden, og enhver klage fremsatt på et senere tidspunkt skal kun behandles dersom denne godkjennes av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter.

7.3 I tilfelle av klager eller tvister redegjør oversettelsesbyrået Hurtigoversetter formelt for sin holdning, delvis basert på en kompetent vurdering innhentet fra den eller de (relevante) uavhengige oversetterne.

7.4 Såfremt oversettelsesbyrået Hurtigoversetter anser klagen for å være velbegrunnet, enten helt eller delvis, forplikter oversettelsesbyrået Hurtigoversetter seg til i størst mulig grad å imøtekomme klagen.

8. Erstatningsansvar og skadesløsholdelse

8.1 Kunden kan utelukkende stille oversettelsesbyrået Hurtigoversetter til ansvar for tap eller skader som kan dokumenteres å være oppstått som direkte følge av en feil som kan tilskrives oversettelsesbyrået Hurtigoversetter. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter kan under ingen omstendighet stilles til ansvar for skader, som tapt fortjeneste, tap som følge av forsinkelser eller inntektstap. Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter kan under ingen omstendighet stilles til ansvar for feilaktig oversettelse av flertydige meninger og/eller upresise formuleringer i kildeteksten.

8.2 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter sitt erstatningsansvar er begrenset til et beløp tilsvarende honorarets størrelse for det gjeldene oppdrag eksklusive merverdiavgift. Dette erstatningsansvar er under alle omstendigheter begrenset til maksimum 10 000 Euro.

8.3 Kunden er ansvarlig for risikoen for negative konsekvenser som følge av anvendelse av tekster oversatt av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter, herunder personskader og økonomiske skader. Det er forventet at klienten kontrollerer riktigheten av enhver del av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter sin utførte oversettelse og særlig informasjon som kunden finner viktig eller som på en annen måte er av avgjørende betydning, f.eks. tall eller medisinske opplysninger. Dette skyldes at oversettelsesbyrået Hurtigoversetter tross sin utarbeidelse av oversettelser etter beste evne og kompetanse under ingen omstendigheter kan utelukke utelatelser.

8.4 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter kan ikke stilles til ansvar for skader på eller tap av dokumenter, opplysninger eller informasjonsbærere, som kunden stiller til rådighet for oversettelsesbyrået Hurtigoversetter. Videre kan oversettelsesbyrået Hurtigoversetter ikke stilles til ansvar for tap eller skader som følge av anvendelsen av informasjonsteknologi, internett og nyere former for telekommunikasjon, ei heller for tap eller skader som følge av informasjonsoverførsel (via informasjonsbærere).

8.5 Hurtigoversetters kunder skal holde oversettelsesbyrået Hurtigoversetter skadesløs for ethvert erstatningskrav fremsatt av tredjemann i forbindelse med hevdet krenkelse av eiendomsrett, patentrettigheter eller opphavsrett.

9. Oppsigelse

9.1 Såfremt kunden unnlater å oppfylle sine forpliktelser, eller i tilfelle av konkurs, moratorium eller likvidasjon av firmaet som er Hurtigoversetters kunde, skal oversettelsesbyrået Hurtigoversetter være berettiget til å si opp avtalen helt eller delvis eller til å utsette avtalens avvikling, uten at dette kan medføre erstatningsansvar.

9.2 Dersom oversettelsesbyrået Hurtigoversetter unnlater å oppfylle sine forpliktelser som følge av omstendigheter som ligger utenfor oversettelsesbyrået Hurtigoversetter innflytelse, skal oversettelsesbyrået Hurtigoversetter være berettiget til å utsette eller si opp avtalen, uten at dette kan medføre erstatningsansvar. Særlige omstendigheter omfatter, men er ikke begrenset til, brann, ulykker, streik, opptøyer, krig, transportproblemer, samt foranstaltninger truffet av offentlige myndigheter.

10. Opphavsrett

10.1 Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, innehar oversettelsesbyrået Hurtigoversetter opphavsretten til enhver oversettelse utført av en oversetter på vegne av oversettelsesbyrået Hurtigoversetter.

11. Lovvalg

11.1 Nederlandsk rett skal være gjeldende for alle juridiske forhold mellom oversettelsesbyrået Hurtigoversetter og Hurtigoversetters kunder. Enhver tvist skal avgjøres ved en kompetent nederlandsk domstol. Såfremt en kunde stiller oversettelsesbyrået Hurtigoversetter til rettslig ansvar, skal saken til enhver tid avgjøres i Nederland.

12. Diverse

12.1 Oversettelsesbyrået Hurtigoversetter er i denne teksten identiske med oversettelsesbyrået Snelvertaler bv med hovedkontor i Almere i Nederland og registrert i Selskapsregisteret for Lelystad i Nederland, registreringsnummer 39088569.

12.2 Den seneste utgaven av disse alminnelige vilkår oversendes på kundens oppfordring og er dessuten tilgjengelig på www.hurtigoversetter.no.

12.3 Disse alminnelige vilkår gjelder for alle juridiske forhold mellom oversettelsesbyrået Hurtigoversetter og kunden, og de opphever således kundens eventuelle alminnelige vilkår, med mindre oversettelsesbyrået Hurtigoversetter ettertrykkelig på forhånd har gitt skriftlig godkjennelse av disse.

12.4 Disse alminnelige vilkår oppbevares hos Handelskammeret i Lelystad i Nederland, under registreringsnummer 39088569.

Siste oppdatering: 30. november 2019.

2020-12-10T15:50:30.5838428Z
Fatima Vangen
Vil du vite mer?

Still dine spørsmål direkte til denne spesialisten.

Send Fatima en e‑post
American Translators Association LogoEUATC og VViN’s logoProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo